Home » Nieuws » De Case van Co: Wat betekent het Klimaatakkoord voor verhuurders?

De Case van Co: Wat betekent het Klimaatakkoord voor verhuurders?

03 juli 2019

De kogel is door de kerk! Afgelopen vrijdagmiddag presenteerde minister Wiebes het Klimaatakkoord. De verwachting is dat voor het einde van het jaar het definitieve Klimaatakkoord door de Tweede Kamer zal worden aangenomen. Aan het concept-Klimaatakkoord werd door meer dan 100 partijen gewerkt. Ook Vastgoed Belang is betrokken geweest. In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd die partijen met elkaar hebben gemaakt over hoe de Kabinetsdoelstellingen voor 2030 en 2050 gerealiseerd kunnen worden.

Ten opzichte van het concept-Klimaatakkoord van december 2018 dat vanuit de klimaattafels aan het kabinet was aangeboden, is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is wellicht de aangepaste verdeling van de lasten tussen bedrijven en burgers. Het realiseren van de doelstellingen is niet alleen een technische, financiële of bestuurlijke uitdaging, maar vooral ook een sociale uitdaging. Draagvlak, participatie en communicatie zijn de toverwoorden.

Highlights

  • Tot 2030 moeten 1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd. Eerder was al besloten dat Nederland volledig overstapt van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Van die 1,5 miljoen te verduurzamen woningen is een aanzienlijk deel in eigendom van particuliere verhuurders. Zij bezitten samen ongeveer 750.000 huurwoningen in Nederland. Veel van die woningen dateren van voor de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een aanzienlijk aandeel dateert zelfs van voor de tweede wereldoorlog. Dat type woningen is technisch en economisch moeilijk te verduurzamen.
  • Het is positief dat met deze problematiek in het definitieve Klimaatakkoord rekening wordt gehouden doordat er voor bestaande woningen een ‘standaard streefwaarde’ komt, uitgedrukt in energieverbruik per vierkante meter, die afhankelijk is van de bouwkundige en technische mogelijkheden in combinatie met de financiële mogelijkheden van de eigenaar.
  • Voor particuliere verhuurders wordt deze standaard per 2050 verplicht!Ook is de eigenaar van de huurwoning verantwoordelijk voor het aanpassen van de woning vóór het moment dat een woning moet worden aangesloten op een nieuwe infrastructuur op basis van de door gemeenten uiterlijk in 2021 in transitievisies uitgewerkte wijkgerichte aanpak. 
  • Ook is de eigenaar van de huurwoning verantwoordelijk voor het aanpassen van de woning vóór het moment dat een woning moet worden aangesloten op een nieuwe infrastructuur op basis van de door gemeenten uiterlijk in 2021 in transitievisies uitgewerkte wijkgerichte aanpak.
  • Het woningwaarderingsstelsel, dat de huurprijs van woningen onder de €720 bepaalt, zal zodanig worden aangepast dat deze de juiste prikkels geeft om woningen te renoveren, waardoor verhuurders kosten in rekening kunnen brengen die gelijk zijn aan de verlaging van de energielasten van de huurder.
  • Wel blijft de vraag of dit voldoende is om de investeringen te dekken. Ook is onduidelijk of nieuwe financieringsconcepten zoals “gebouwgebonden financiering” ook voor particuliere eigenaren beschikbaar worden, die de woning verhuren. Dit is voor hen van groot belang, omdat de STEP-subsidie voor verduurzaming per 2019 is afgeschaft.
  • De verhuurder moet ook  werkelijk in staat zijn om verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Daarom wordt onderzocht of het instemmingsrecht van de huurder bij verduurzamingsmaatregelen moet worden aangepast. Andersom wordt ook gekeken of het zogeheten initiatiefrecht van huurders, waarmee zij verduurzamingsmaatregelen zoals het plaatsen van dubbel glas kunnen afdwingen bij de verhuurder, moet worden uitgebreid.
  • Het klimaatakkoord noemt Vastgoed Belang als één van de partijen die de ambitie heeft om in de periode 2019-2022 via de “Startmotor” bij te dragen aan het gasvrij of gasvrij-ready maken van een extra 100.000 huurwoningen.
  • Voor utiliteitsbouw (winkels, kantoren en bedrijfsruimtes) wordt gekozen voor een zorgvuldig vormgegeven normering (verplicht duurzaamheidsniveau) richting 2030 en 2050. Daarbij is het van belang dat realistische normen worden vastgesteld en zo nodig regelingen worden getroffen voor de eigenaren. Vastgoed Belang wordt betrokken bij de uitwerking van deze normering.

Lees hier de highlights en analyse verder