Home » Nieuws » Voorkom een boete! Rapporteer uw energiemaatregelen voor 1 juli 2019

Voorkom een boete! Rapporteer uw energiemaatregelen voor 1 juli 2019

25 februari 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht?

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer geldt de informatieplicht?

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u in 2019 voldoen aan de informatieplicht. U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Voor de rapportage stelt RVO.nl eind februari 2019 eLoket open. Als vastgoedeigenaar kunt u ook onder de meldplicht vallen.

Planning

  • Eind februari 2019: eLoket wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u via eLoket uw rapportage kunt indienen bij het bevoegd gezag om te voldoen aan de informatieplicht

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft uw bedrijf of instelling - naast de energiebesparingsplicht - ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor u. De uiterste indieningsdatum van uw rapportage voor de informatieplicht is 5 december 2019.

Uitzonderingen informatieplicht

  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wet Milieubeheer
  • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
  • Type C-inrichtingen volgens  artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Toezicht en handhaving

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én de informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw bedrijf of instelling is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie veelal het bevoegd gezag.

Aan de slag

U kunt voor de energiebesparingsplicht en de informatieplicht nu en straks de volgende acties ondernemen:

  • Check met de Wetchecker energiebesparing of uw bedrijf of instelling moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Heeft u een energiebesparingsplicht op grond van dit artikel, én valt uw bedrijf of instelling niet onder de uitzonderingen, dan geldt ook de informatieplicht.
  • Start gelijk met energie besparen. Neem de van toepassing zijnde maatregelen uit de EML energiebesparing voor uw bedrijfstak. Of, als er voor uw bedrijfstak geen EML is, neem dan alle voor u relevante energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar en minder.
  • Zodra eLoket open is, rapporteert u aan het bevoegd gezag welke van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd en welke niet. Indien u een erkende maatregel (nog) niet uitgevoerd heeft kunt u dit toelichten om vragen hierover van het bevoegd gezag voor te zijn. Neemt u een alternatieve maatregel in plaats van een erkende maatregel, dan bent u verplicht dit bij de registratie te omschrijven.

Achtergrond

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht.

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

Bron: RVO

Foto: Flickr / Remco van der Meer