Home » Nieuws » Subsidie update voor de particuliere woningverhuurder, mei 2017

Subsidie update voor de particuliere woningverhuurder, mei 2017

29 mei 2017

De Rijksoverheid wil dat in 2020 80% van de huurwoningen minstens een lichtgroen (C) tot donkergroen energielabel (A) hebben. Daartoe heeft de overheid een aantal langjarige subsidieregelingen in het leven geroepen.

1. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Vooral verhuurders die relatief veel gasverbruik hebben, bijvoorbeeld voor het verwarmen van douchewater in studentenhuizen, is het verduurzamen van warmte via een zonneboiler interessant.

Doelgroep? Particuliere woningeigenaren en verhuurders, VvE’s, MKB, agrariërs etc.

Looptijd? Van 2016 tot en met 2020

Subsidiebudget? 230 miljoen euro uitgesmeerd over 2017 t/m 2020. In 2017 is er 70 miljoen euro beschikbaar en inmiddels ruim 22 miljoen euro geclaimd (stand: 30 april 2017)

Maximaal subsidiebedrag? Het subsidiebedrag verschilt per gekozen techniek of apparaat. Fabrikanten adverteren met het subsidievoordeel uit de ISDE. Stel u wilt een zonneboiler aanschaffen voor een studentenhuis. Dan kan de subsidie per eenmalige ingreep oplopen tot 2.000 euro op een totale investering van ca. 6.500 euro.  

Welke maatregelen? Duurzame warmtetechnieken zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels.

Specifiek voordeel? Het is een investeringssubsidie, dus u heeft direct korte termijn financieel voordeel. U financiert voor, maar in de regel krijgt u de subsidie binnen zes tot acht weken na aanvraag door RVO op uw rekening teruggestort. Een voorschot op de subsidie is ook mogelijk, zodra de apparatuur al is aangeschaft en geïnstalleerd.
Welke voorwaarden? Van zakelijke gebruikers is een Kamer van Koophandel inschrijving vereist. Ondernemers doen een subsidieaanvraag via eHerkenning.nl en particulieren via DigiD.
 
Best practice? Lees deze best practice van Kampeerdorp de Zandstuve in Rheeze (Overijssel).
 
Meer informatie bij Samen Energie Besparen of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2. Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Doelgroep? Woningcorporaties en particuliere woningverhuurders met woningen ónder de liberalisatiegrens (onzelfstandige woningen, vrije sectorwoningen en utiliteitsbouw vallen erbuiten).

Looptijd? Sinds 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018.

Subsidiebudget? 400 miljoen euro (inclusief uitvoeringskosten)

Subsidieplafond? Een maximaal bedrag van 7,5 miljoen euro per aanvrager.

Welke maatregelen? Doel is het verbeteren van de Energie-Index, ongeacht welke duurzame maatregel toegepast wordt, van isolatie tot zonne-energie.  

Specifiek voordeel?
- U kunt al starten met de uitvoer van maatregelen voor de aanvraag en beschikking van de subsidie.
- U kunt voor eenzelfde woning meerdere keren subsidie aanvragen, mocht een eerdere aanvraag afgewezen zijn.
- STEP is in combinatie mogelijk met (provinciale of gemeentelijke) subsidies.

Welke voorwaarden?
- De maatregelen moeten in de periode 2014 tot en met 2017 uitgevoerd worden; de overheid betaalt de subsidies uit in 2018 en 2019.
- een geregistreerde Energie-Index van maximaal 6 maanden oud (opnamedatum = dag waarop de voor het label te gebruiken gegevens worden vastgesteld, aldus RVO).
- Met een voorlopig energielabel is aanvraag niet mogelijk
- De maatregelen moeten binnen 24 maanden na subsidieverlening gerealiseerd zijn.

Best practice? Wonen Limburg: ‘Door STEP-subsidie verduurzamen we zonder huurverhoging’
 
Meer informatie bij Samen Energie Besparen of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

3. Fonds Energiebesparing Huursector

Doelgroep? Woningcorporaties en particuliere woningverhuurders met woningen (zowel boven als onder de liberalisatiegrens)

Looptijd? Vanaf 1 januari 2015 tot en met 30 september 2019.

Leenbudget? 75 miljoen euro

Leenplafond? Er is een lening aan te vragen voor maximaal 25% van de projectkosten. Daarbij geldt een maximum van 15.000 euro per huurwoning. Minimaal leenbedrag is 75.000 euro (inclusief uitvoeringskosten) en het maximale bedrag is 8 miljoen euro.

Welke maatregelen? Doel is het verbeteren van de Energie-Index, ongeacht welke duurzame maatregel toegepast wordt, van isolatie tot zonne-energie.  

Specifiek voordeel? De rente is relatief laag met 1,9 procent (corporaties genieten lagere rentes, ook voor het geliberaliseerde segment); de lening is combineerbaar met provinciale of lokale subsidies.

Welke voorwaarden?
- U moet ingeschreven staan als rechtspersoon (bv, stichting, vereniging);
- Het laatste geconsolideerde jaarverslag en recente cijfers van het huidige boekjaar 2017 moeten overlegd worden;
- U moet voor minimaal 5 huurwoningen een lening aanvragen; energielabel of Energie-Index mag niet ouder zijn 6 maanden.
- Is er voor de huurwoningen ook STEP aangevraagd? En is deze STEP-aanvraag voor 6 oktober 2014 ingediend? Indien u beide vragen bevestigend kunt beantwoorden, dan kunt u voor het label of EI de opnamedatum aanhouden voor die woning, die u bij de STEP-aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie bij Samen Energie Besparen of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

4. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) 

Voor de grotere beleggers onder u kan de SDE+ subsidie interessant zijn. Steeds meer bedrijven kiezen voor zonnepanelen op hun bedrijfspand om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar SDE+ is ook mogelijk voor het realiseren van een WKO-installatie onder of bij uw gebouw of het aanbrengen van warmtepompen.

Doelgroep? Zakelijke gebruikers van energie zoals kantooreigenaren – en gebruikers met een grootverbruikersaansluiting van 3 x 80 Ampère.

Looptijd? Deze subsidie bestaat sinds 2008 en voorlopig heeft het kabinet deze tot 2020 in stand te houden, waarbij elk jaar een budget wordt vastgesteld.

Subsidiebudget? In 2017 is het totale subsidiebudget 12 miljard euro uitgesmeerd over een voorjaarsronde (inmiddels gesloten) en najaarsronde, ieder zes miljard euro.

Subsidieplafond? De subsidie werkt als een veiling. Een aanvrager kan een specifiek subsidiebedrag per kilowattuur elektriciteit aanvragen en afwachten of de aanvraag beschikt wordt. De subsidiebedragen voor zonne-energie variëren grofweg tussen 8 en 12 eurocent per kilowattuur om het onrendabele deel ten opzichte van grijze stroom te compenseren. Naar verwachting daalt de kostprijs van zonne-energie de komende jaren tot het niveau van grijze stroom, wat de toekomst van het huidige subsidieregime onzeker maakt. 

Welke maatregelen? O.a. zonnepanelen/zonnedaken, zonneboilers, windturbines, WKO-installaties, warmtepompen etc.
Specifiek voordeel? Een gegarandeerd subsidiebedrag met een looptijd van 15 jaar (deze 15 -jarige garantie geldt voor bestaande beschikkingen ook zodra de subsidie in de toekomst niet meer zou bestaan)

Welke voorwaarden? O.a: 
- Voor de aanvraag is o.a. een verklaring van de gebouw – of locatie-eigenaar nodig.
- Het project moet binnen 3 jaar na beschikking gerealiseerd zijn
- SDE+ is niet gebruiken in combinatie met de fiscale regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) of de postcoderegeling.

Best practice? Woningcorporatie Woonconcept nam in Hoogeveen een houtpelletinstallatie in gebruik, waarmee gasgestookte CV-ketels overbodig zijn geworden.
 
Meer informatie is te vinden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Door Wessel Simons, zelfstandig journalist van Responsive Media.