Home » Nieuws » Nieuwsupdate van het dossier Warmtewet

Nieuwsupdate van het dossier Warmtewet

24 augustus 2016

radiator 1024x719

Binnen het dossier Warmtewet zijn er deze zomer een aantal nieuwe ontwikkelingen. We zetten deze ontwikkelingen voor u op een rij.

1. Consultatieronde inmiddels gesloten

Op 6 juli is de openbare consultatie gestart voor de herziening van de Warmtewet. Deze consultatie liep tot 17 augustus en is inmiddels gesloten. De consultatie is nog wel te raadplegen via de website www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet. Daar treft u drie documenten aan:

  • de tekst van het wetsvoorstel
  • de tekst van de memorie van toelichting en
  • een begeleidende notitie onderliggende regelgeving (onder het kopje ‘Meer informatie’). 

Vastgoed Belang heeft aan deze consultatie meegewerkt.

2. Wat is nu het belangrijkste verschil tussen de huidige wet en de nieuwe wet?

Het grootste verschil staat in de toegevoegde paragraaf 1.2 Reikwijdte, Artikel 1a:

  1. 1.    Deze wet is van toepassing op de levering van warmte aan verbruikers, met uitzondering van levering van warmte door een leverancier die:
    1. a.     Tevens optreedt als verhuurder voor de verbruiker aan wie warmte geleverd wordt en waarbij warmtelevering onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst, of
    2. b.     Tevens de vereniging van eigenaren of coöperatieve vereniging is waarbij de verbruiker aan wie warmte geleverd wordt is aangesloten.

3. Blokverwarming uit concept wettekst

In de memorie van toelichting wordt deze wijziging nader uitgelegd. Wij, Vastgoed Belang, IVBN, VGM NL en VvE belang hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat de bescherming in de Warmtewet van de kleinverbruikers in feite een overbodige bescherming is omdat die bescherming al grotendeels in het huurrecht geregeld is en dat blokverwarming daarom niet ook eens in de Warmtewet moet worden ondergebracht. Uit de evaluatie van de Warmte is dit, mede door onze inbreng, duidelijk geworden. Er waren te veel problemen, onduidelijkheden voor huurders en verhuurders, geen bescherming van de verhuurders bij grotere aansluitingen dan 100 kW enzovoorts.

Wij zijn dan ook erg blij dat in de ontwerp wettekst hier nu wel rekening mee is gehouden.

4. Hoe nu verder

EZ betrekt de ontvangen reacties bij de verdere vormgeving van het wetsvoorstel. Na de verwerking van alle input zal er op internet een consultatieverslag worden gepubliceerd, waarin op hoofdlijnen de uitkomsten van de consultatie vermeld staan en de gevolgen die dit heeft gehad voor het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Vervolgens start dan het officiële wetgevingstraject waarbij verwacht wordt dat eind dit jaar de Tweede en Eerste Kamer het Wetsontwerp zullen vaststellen.

Met de onderbouwing in de Memorie van Toelichting verwachten wij geen al te grote problemen, maar we zullen tot het einde een vinger aan de pols houden.

Foto radiator: Innax.nl