Home » Nieuws » Greenlease Menukaart, springplank voor verduurzaming in de gebouwde omgeving

Greenlease Menukaart, springplank voor verduurzaming in de gebouwde omgeving

12 februari 2013

Greenlease Menukaart officieel aangeboden aan de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) als bijlage bij ROZ-huurovereenkomsten.

Vandaag lanceerden Platform Duurzame Huisvesting (PDH), VGM NL en Jones Lang LaSalle de Greenlease Menukaart. De Greenlease Menukaart is een online tool voor eigenaren en huurders van vastgoed om hen te helpen hun duurzaamheidambities vast te leggen in concrete huurbepalingen.Met behulp van de Greenlease Menukaart kunnen beide partijen de handen ineen slaan door verplichtingen, eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid eenduidig vast te leggen in de huurovereenkomst. Vaak is daarbij ook de vastgoedmanager betrokken aangezien hij een regiefunctie heeft bij het realiseren van de gemaakte afspraken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

Met de Greenlease Menukaart worden duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van investeringen, kosten en opbrengsten gerelateerd aan verduurzaming van gebouwen. De Greenlease Menukaart is vandaag als eerste aangeboden aan de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Aart Hordijk, directeur ROZ, nam de Greenlease Menukaart in ontvangst. Hierbij heeft hij toegezegd deze op te nemen als vaste bijlage bij de standaardhuurovereenkomsten van ROZ die door het grootste deel van de markt worden gebruikt.

Opheffen split-incentive door duurzaam beheer en gebruik

Eigenaren en huurders krijgen bij verduurzaming van vastgoed vaak te maken met het ‘split-incentive-dilemma'. De eigenaar betaalt voor het verduurzamen van een gebouw, terwijl de huurder profiteert van de voordelen, bijvoorbeeld door een lagere energierekening. Dit blijkt nog vaak een obstakel voor eigenaren om vergaande duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Met de Greenlease Menukaart kunnen afspraken worden gemaakt om kosten en opbrengsten eerlijker te verdelen. Dan kunnen bij verduurzamingsmaatregelen zowel de huurder als de eigenaar van de voordelen profiteren. Met duurzaam beheren en gebruiken van een gebouw kan al tijdens de looptijd van de huurovereenkomst worden begonnen. Via een allonge op het huurcontract kunnen eigenaar en huurder direct met verduurzaming starten of kunnen ze nieuwe tussentijds gemaakte afspraken vastleggen. Op die manier is het mogelijk gedurende de hele of resterende looptijd van de huurovereenkomst actief te zijn op het gebied van duurzaamheid en snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Aart Hordijk, Directeur ROZ: "De Greenlease Menukaart vertegenwoordigt een belangrijke praktische invulling van de split-incentive. Het gaat erom het voor zowel huurder als verhuurder aantrekkelijk te maken een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren door duurzame ontwikkeling, duurzaam gebruik en duurzaam beheer. De Greenlease Menukaart heeft de potentie uit te groeien tot een belangrijke best practice, met name door de checklist en de strakke organisatie van het proces van alle aspecten van duurzaamheid. Binnen de Nederlandse vastgoedsector is duidelijk behoefte aan deze tool. Het helpt ons invulling te geven aan de op Europees niveau vastgestelde Energy Efficiency Directive die bepaalt dat we in 2020 een CO2-reductie van 20 procent moeten realiseren."

Voordelen voor eigenaren en huurder

De vraag naar duurzaam vastgoed neemt toe. Dit biedt kansen voor vastgoedeigenaren. Zij kunnen door actief management en/of investering in duurzaamheid hun vastgoed aantrekkelijker maken. Door een greenlease aan te bieden, speelt een eigenaar in op deze toenemende vraag en vergroot hij direct de groep van mogelijke huurders. Daarnaast kan een eigenaar door middel van een greenlease de specifieke eigenschappen van een duurzaam gebouw waarborgen richting de huurder en een eventuele (institutionele) eindbelegger. Bovendien kan hij hiermee waarborgen dat wordt voldaan aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Ook huurders zetten hun duurzame werkomgeving steeds vaker in om naast duurzaamheidsdoelstellingen ook financiële doelstellingen te realiseren. Aspecten hierbij zijn:

  • Reputatie - Duurzaam vastgoed als een onderdeel van het beleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en een manier om de reputatie te verbeteren.

  • Aantrekkelijke werkgever - Een duurzaam gebouw helpt bij het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers.

  • Welzijn en productiviteit - Een prettige en duurzame werkomgeving verbetert welzijn en productiviteit van medewerkers.

  • Reduceren van risico's - Wet- en regelgeving wat betreft arbeidsomstandigheden wordt steeds scherper. Een duurzame werkomgeving reduceert risico's en draagt bij aan goede arbeidsomstandigheden.

Aanpak en ambitie verduurzaming vastgoed

Op het moment dat een partij voor het eerst besluit een greenlease af te sluiten is het raadzaam om gestructureerd te werk te gaan. Goede en open samenwerking tussen huurder en verhuurder zijn hierbij bepalend. Het verloop van het proces is bepalend voor het eindresultaat. Zo is het verstandig om in een vroeg stadium de vastgoedmanager bij het toepassen van de Greenlease Menukaart te betrekken. Dit gezien zijn sturende rol bij het realiseren van de gemaakte afspraken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Ook is het belangrijk om het ambitieniveau in het begin reële doelen te stellen. Het is vaak effectiever om eenvoudig te beginnen en de greenlease jaarlijks verder uit te bouwen.

Voor het optimaal gebruik van vastgoed geldt ‘meten is weten'. Het is daarom verstandig hierover minimaal een aantal basisafspraken te maken en vast te leggen. Het gaat om informatie over de prestaties van het gebouw en daarmee ook over het beheer ervan en de manier waarop de gebruiker met het gebouw omgaat. Deze informatie vormt de basis om verbeteringen door te voeren.

Elke bepaling in de Greenlease Menukaart is er van 'lichtgroen' tot 'donkergroen'. De Greenlease Menukaart biedt een scala aan mogelijkheden voor groene bepalingen die in een greenlease kunnen worden opgenomen. De doelstelling voor de lange termijn is dat wat nu 'donkergroen' is, over een aantal jaren de standaard in de markt te laten zijn.

Onderdelen Greenlease Menukaart

De Greenlease Menukaart bevat de volgende onderdelen:

  1. Een overzicht van alle hoofdthema's van de Menukaart Greenlease, met een korte toelichting. De hoofdthema's structureren het proces om te komen tot een greenlease.

  2. (Gezamenlijke) doelstellingen en vastgelegde procesafspraken.

  3. Methode voor financiële verrekening die is overeengekomen.

  4. Afspraken over inrichting, gebruik, exploitatie en monitoring, deze worden vanuit de basismethodiek voor financiële verrekening verder gedetailleerd.

Per hoofdthema wordt daarna weergegeven welke gedetailleerde onderwerpen en afspraken er opgenomen kunnen worden in de greenlease. Een aantal van deze afspraken is gerangschikt op duurzaamheidsniveau. Hierbij is per keuze aangegeven hoe 'groen' de afspraak is. Afhankelijk van het ambitieniveau van beide partijen kan er voor een 'groenere' afspraak worden gekozen. 

Naar de Greenlease Menukaart >>

Ilse Kaandorp (VGM) overhandigd de Green Lease Menukaart aan Aad Hordijk (ROZ).

 

Over Platform Duurzame Huisvesting (PDH)

Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. De volgende leden vormen tezamen het Platform Duurzame Huisvesting:

Agentschap NL, DGBC, FMN, ISSO, IVBN, NeVaP, NVDO, NRW, NVTG, Rijksgebouwendienst, SBR, TNO, TVVL, Uneto-VNI, VGM NL en Vastgoed Belang. Meer informatie >>

Over VGM NL

Sinds de oprichting in 2009 hebben ruim 85 vastgoedmanagementorganisaties (met in totaal 2.400 medewerkers) zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagementorganisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode van VGM NL ondertekend. Meer informatie >>

Over Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) is een professioneel dienstverlener gespecialiseerd in vastgoed. Met een omzet van meer dan $ 3,9 miljard, biedt de organisatie brede, geïntegreerde vastgoed- en investment management expertise aan eigenaren, gebruikers en beleggers. Op lokaal, regionaal en mondiaal niveau in 70 verschillende landen, vanuit 1000 kantoren wereldwijd. Jones Lang LaSalle is marktleider op het gebied van vastgoed- en corporate facility managementservices, met wereldwijd een vastgoedportefeuille van circa 2,6 miljard m2. LaSalle Investment Management behoort tot één van 's werelds grootste investment managementbedrijven ter wereld. Zij beheren een totaal vermogen van $ 47 miljard. Meer informatie >> 

Bron: Platform Duurzame Huisvesting, VGM, Jones Lang Lasalle