Home » Nieuws » Energieprestatievergoeding, een zegen of een last?

Energieprestatievergoeding, een zegen of een last?

06 september 2016

10591865493 699bcc4ee2 z

Verhuurder en huurder kunnen een energieprestatievergoeding (EPV) overeenkomen zodra verhuurder energiebesparende en/of energieleverende maatregelen heeft getroffen. Deze wetswijziging is per 1 september 2016 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

De huurder kan de EPV laten toetsen door de huurcommissie. De wijzigingen in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bepalen waaraan de huurcommissie moet toetsen. Zo heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om bij (bijna) energieneutrale woningen afspraken te maken met de huurder over een vergoeding aan de verhuurder. Verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurder (bijna) geen energiekosten heeft en dat de totale woonlasten niet hoger worden.

Vergoeding per maand

De oorspronkelijke opzet was om het voordeel dat de huurder krijgt voor de helft te laten terugvloeien naar de verhuurder. Bij een gemiddeld energieverbruik van ruim € 200,= per maand voor verwarming en warm water zou dit ongeveer € 100,= moeten opleveren voor de verhuurder. Daarop is de vergoeding van maximaal € 1,40 per m2 per maand gebaseerd. Vandaar ook dat we deze regeling onderschreven.

Bijsluiter: voor woningen waar bij de verwarming wordt opgewekt met duurzame warmte aangesloten op een warmtenet is de vergoeding maximaal € 0,70 per m2 per maand.

WWS-punten

Echter, in het wetsvoorstel is ook opgenomen dat het aantal WWS-punten wordt beperkt tot 32 punten (eengezinswoning) en 28 punten (meergezinswoning). Dit om te voorkomen dat de energieopwekking tevens wordt verdisconteerd in de huurprijs en waardoor men het nodig vond om een correctiefactor op het aantal huurpunten vast te stellen.

Wij hebben hier bezwaar tegen aangetekend, maar geen gehoor gevonden bij het ministerie van BZK. Ook het onderzoek dat Atrivé Consulting in opdracht van BZK heeft uitgevoerd leidde tot een veel lagere aftopping, namelijk tot 36 punten voor een eengezinswoning en 32 punten voor een meergezinswoning. Voornamelijk uit oogpunt van huurdersbescherming is hier echter van afgeweken en is de verlaging vastgesteld op 12 punten. Hierdoor is de aftopping 32 en respectievelijk 28 punten geworden.

Hiermee is de Tweede Kamer akkoord gegaan.

Energieopslag

Op dit ogenblik ligt een consultatie voor die de maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte met aansluiting op het gasnet regelt. In dit geval geldt een maximale vergoeding van € 1,15 per m2 per maand. Deze regeling is van toepassing op andere technieken en concepten om een zeer energiezuinige woning te realiseren. Deze woningen worden ook deels door middel van gas of externe warmte verwarmd. Dit laatste hoeft echter niet zo te zijn. Wij vinden dat opslag van energie ook als bron moet worden meegenomen en hier gaat de regeling niet op in. Wij zullen dit in deze consultatie dan ook naar voren brengen.

Rekensom

U heeft bij huurwoningen in de gereguleerde sector (dus onder de liberalisatiegrens) de keuze om gebruik te maken van de EPV-regeling, dan wel de maximale huurpunten volgens het WWS. In de rekenmodellen bij de EPV is uitgegaan van een gemiddelde huurwoning van 82m2. In onderstaande berekeningen ga ik hier ook van uit.

Via de EPV-regeling kunt u een maximale vergoeding vragen van 82*1,40= € 114,80. Uw minderopbrengst aan huur door de aftopping bedraagt 12 punten, hetgeen ongeveer overeenkomt met € 60,= per maand. Hierdoor blijft voor u als investeringsruimte maximaal
€ 55,= over. Bij gebruik van externe energie krijgt u een maximale vergoeding van € 1,15 per m2 per maand en houdt u een investeringsopbrengst van ca € 35,= over.
Voor de gereguleerde sector lijkt het interessanter om geen gebruik te maken aan de EPV, maar van het maximaal aantal punten van het WWS. Levert u tenminste € 60,= aan investeringsruimte per maand op.

De vrije sector

In de vrije sector heeft u niet te maken met aftopping, mits u op een punten totaal zit van tenminste 154 punten zit om bij een eventuele aftopping van 12 punten niet in de gereguleerde sector terug te vallen. U kunt dan de maximale vergoeding van de EPV-regeling vragen. Uiteraard bent u vrij om meer overeen te komen. De huurder kan dit echter laten toetsen bij de huurcommissie, en die zal niet akkoord gaan met een hogere vergoeding.

 

Foto: Wijkvereniging Tuinwijk