Home » Nieuws » UPDATE Case van Co: Opgelet! Informatieplicht energiebesparing

UPDATE Case van Co: Opgelet! Informatieplicht energiebesparing

02 februari 2019

Dat eigenaren en gebruikers van commercieel onroerend goed op grond van de Wet Milieubeheer in de meeste gevallen verplicht zijn energiebesparingsmaatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen veronderstel ik bekend. Wanneer die verplichting geldt, is vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Nog even samengevat gaat het om het volgende:

  • In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq) per jaar verbruiken verplicht zijn energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
  • Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) is belast met het toezicht op en de handhaving van die verplichting. Om het bedrijfsleven en het bevoegd gezag betere handvatten te geven voor het invullen van de verplichting zijn lijsten opgesteld van erkende maatregelen (EML’s).
  • Over de in die EML’s opgenomen maatregelen kan dus tussen bedrijfsleven en bevoegd gezag géén verschil van inzicht bestaan. EML’s zijn beschikbaar voor verschillende bedrijfstakken.
  • Tussen het bedrijfsleven en de overheid is afgesproken om alle EML’s regelmatig te actualiseren.
  • De meest recente actualisatie dateert van 1 januari 2018. Vanaf die datum zijn voor 19 bedrijfstakken EML’s beschikbaar waaronder voor kantoren, bedrijfsruimten en Retail. Per 1 januari 2019 zullen opnieuw geactualiseerde EML’s worden gepubliceerd.

Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen?

  • Verouderde maatregelen zijn geschrapt. Nieuwe maatregelen zijn toegevoegd.
  • De indeling van de pakketten met EML’s is veranderd en nu verduidelijkt. Maatregelen zijn gegroepeerd, dat betekent dat gelijksoortige maatregelen bij elkaar staan. Ook hebben ze een betere nummering. Verder zijn bepaalde activiteiten, waaraan de maatregelen zijn gekoppeld, herschreven om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

  •  

    Reikwijdte van de pakketten met EML’s is voor bepaalde bedrijfstakken vergroot.

Naast actualisatie van de EML’s veranderd er nog iets waar u terdege op moet voorbereiden.

Informatieplicht!

Het bevoegd gezag heeft vaak onvoldoende gegevens over bedrijven en organisaties (hierna inrichtingen) om de controle op en de handhaving van de energiebesparingsplicht adequaat te kunnen uitvoeren. Daarmee dreigt de doelstelling van het Energieakkoord voor duurzame groei in gevaar te komen. Om dat te ondervangen treedt vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht energiebesparing in werking. Iedere inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt, moet vóór 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparingsmaatregelen zijn genomen. De voor de bedrijfstak van toepassing zijnde EML’s gelden daarbij als uitgangspunt. De informatieplicht geldt zowel in het geval waar al volledig voldaan is aan de energiebesparingsverplichting als in het geval waar (nog) niet (volledig) aan de energiebesparingsplicht is voldaan. Na de eerste rapportage in 2019 moet het bevoegd gezag elke vier jaar opnieuw gerapporteerd worden over genomen maatregelen. Dat geldt ook als in de tussenliggende tijd niets veranderd is!

Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Via het eloket van RVO.nl kan iedere drijver van de inrichting het rapport (laten) opsturen bij RVO.nl. Hiervoor moet de inrichting Eherkenning hebben. De informatie wordt door RVO.nl één op één doorgezonden aan het bevoegd gezag voor een inrichting.

Specifiek voor EED-ondernemingen geldt dat, op zijn laatst, op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingeleverd.

Let op! Niet tijdig voldoen aan de informatieplicht kan bestraft worden met een boete van € 1.000 per week verzuim.

Meldingen zijn mogelijk vanaf eind februari 2019. Hou deze website en de website van RVO.nl in de gaten!

Handige links:

Kenniscentrum InfoMil

RVO Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

RVO Activiteitenbesluit gebouwen