Home » Stappenplan » Subsidies » STEP Subsidie

STEP Subsidie

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (kortweg STEP) is op 1 juli 2014 gestart.

Het Rijk heeft in het Energieakkoord afgesproken om €400 miljoen aan subsidie beschikbaar te stellen voor investeringen in energiebesparing in de gereguleerde huursector in de periode 2014 tot en met 2018. Deze subsidie is uitgewerkt in de STEP. Na aftrek van de uitvoeringskosten van de regeling is er €395 miljoen beschikbaar voor subsidies.

Inmiddels is er €284 miljoen euro aan subsidie toegekend, wat betekent dat er nog €111 miljoen beschikbaar is >>

Lees ook deze oproep van Cees Jonker: Minder dan 50 verhuureenheden in bezit? Vraag STEP-subsidie aan! >>

Meer informatie over de STEP-regeling en de aanvraag ervan vindt u op www.rvo.nl/step.

STEP levert een bijdrage aan de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Huursector (het Huurconvenant) en biedt op korte termijn een substantiële stimulans voor de werkgelegenheid.

Voorfinanciering

Verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens (€710,68 per maand) kunnen een subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun woningen. Deze maatregelen moet een verhuurder uitvoeren in de periode 2014 tot en met 2018. Het Rijk betaalt de subsidies uit in 2018 en 2019. De aanvrager betaalt de investering zelf en ontvangt na realisatie de subsidie als tegemoetkoming.

Labelstappen

Een aanvrager moet minimaal twee labelstappen realiseren. Daarbij geldt dat het eindresultaat voor woningcorporaties minimaal label B oplevert en minimaal label C voor woningen van particuliere verhuurders. De verhuurder meldt bij de aanvraag hoeveel labelstappen hij met de subsidie wil realiseren. Hoe hoger het aantal labelstappen is dat wordt gerealiseerd, hoe hoger de subsidie is die per woning wordt verstrekt.

Met de STEP wil de overheid de slechtere labels (G t/m D) laten verdwijnen. Bij deze regeling geldt dat labelstappen die een woning tot boven label A brengen (A+, A++), geen extra subsidie opleveren.

step

 

Een verhuurder kan op grond van deze regeling maximaal een bedrag van € 7.500.000,- aan subsidie aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 400 miljoen beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten). Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.

Omdat de subsidie wordt bepaald aan de hand van de te maken labelstappen, dient voor de renovatie een actueel (opnamedatum niet ouder dan een half jaar) label van de woning te zijn geregistreerd in de landelijke labeldatabase. Na de renovatie registreert de verhuurder de nieuwe energieprestatie van de woning in deze database. Het bereikte verschil is bepalend voor het subsidiebedrag per woning.

De verhuurder moet binnen 24 maanden vanaf het moment van subsidieverlening de beoogde energiebesparing realiseren. Een verhuurder kan per woning slechts eenmaal subsidie aanvragen, ook als een eerdere subsidieaanvraag is afgewezen of niet op tijd is gerealiseerd.

Aanvraag STEP-subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over de wijzigingen in de STEP-regeling en voor het aanvragen van de STEP-regeling vindt u op www.rvo.nl/step.

Let op! Transformatie van gebouwen naar huurwoningen

Het transformeren van gebouwen naar huurwoningen komt niet in aanmerking voor de regeling. De woonvoorziening moet al voor de aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Het gaat om bestaande huurwoningen. Utiliteitsbouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, komen niet in aanmerking voor STEP-subsidie omdat dit geen bestaande huurwoningen zijn.

Wilt u een gebouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken, transformeren? Kijk op Transformatie voor meer informatie en mogelijke subsidies.

Voor de officiële tekst van de regeling zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-17264.html.