Home » Stappenplan » Kosten

Kosten

De kosten van energiebesparende maatregelen zijn te onderscheiden in de kosten van de investering, de exploitatiekosten en de aan- en verkoopkosten. Deze hebben direct en indirect invloed op het rendement.

Investeringskosten

In het bouwproces krijgt u te maken met noodzakelijke investeringen in materiaal en arbeid. Bij de investering kunt u denken aan het materiaal, de installaties.

De kosten van de investering zijn o.a.;

  • kosten voor de afgifte van een Epa-label;
  • kosten voor het laten opmaken van een maatwerkadvies;
  • financieringskosten;
  • verbouwingskosten.

Exploitatiekosten

Het investeren in energiebesparende maatregelen, het maken van kosten het mogelijk financieren van de investering en de kosten heeft direct invloed op uw directe rendement, het zgn. exploitatierendement. Dit rendement bestaat uit huurinkomsten minus doorlopende kosten. In dit perspectief hebben we het niet over de kosten van de investering maar meer over de jaarlijks terugkerende exploitaitiekosten als gevolg van het feit dat u een investering heeft gedaan.

U kunt hierbij denken aan de kosten van onderhoud, vervanging, beheer, verzekeringen, gemeentelijke heffingen, belastingen en rentebaten of lasten.

Stijgende exploitatiekosten

Over de gehele linie kunnen we constateren dat een investering in energiebesparende maatregelen ook zorgt voor een stijging van de exploitatiekosten (met uitzondering van onderhoudskosten). Dit wordt veroorzaakt door stijgende huurinkomsten, een stijgende herbouwwaarde, stijgende WOZ en WEV waarde en een gemis aan rentebaten over eigen vermogen danwel de rentelasten over vreemd vermogen

Aan - en verkoopkosten

Bij de aan- en verkoop van vastgoed krijgt u te maken met de gevolgen van uw investeringen in energiebesparende maatregelen. Deze hebben naast een beperkt positief effect op de waardeontwikkeling van uw vastgoed ook invloed op uw ver- en aankoopkosten.

Hogere aankoopkosten

Bij de aankoop van vastgoed waarin is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, zult u worden geconfronteerd met hogere makelaars- en notaristarieven, de overdrachtsbelasting zal gelet op de hogere transactieprijs hoger liggen.

Hogere verkoopkosten

Bij verkoop zullen de kosten voor de promotie en leegstand afnemen, het is de verwachting dat de courantheid verbetert. U zult sneller verkopen. De kosten voor de makelaar zullen stijgen, deze zijn in de regel een percentage van de transactieprijs. Deze zal hoger liggen als voor vastgoed waarin niet is geïnvesteerd.

Deze kosten hebben directe gevolgen voor uw indirecte rendement, zijnde het verkoopresultaat of verdiencapaciteit naar de toekomst.