Home » Dossiers » Warmtewet

Warmtewet

Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen en vanaf 1 januari 2014 van kracht geworden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers met een monopoliepositie zoals bijvoorbeeld gemeentelijke stadsverwarmingsnetten, maar ook bij aansluiting van complexen woningen op moderne duurzame installaties voor levering van warmte, koude en eventueel warm tapwater.

NMDA-principe

De Warmtewet gaat uit van het principe niet‐meer‐dan‐anders, afgekort NMDA. Dat houdt in, dat afrekening plaatsvindt op basis van een fictief bedrag dat de gebruiker ook kwijt zou zijn aan levering vanuit een gangbare, traditionele installatie. Hierbij kunnen gebruikers in beginsel zelf hun leverancier kiezen. In het uiteindelijke wetsontwerp vallen ook gebouw gebonden installaties.

Gebouwgebonden installaties

Vastgoed Belang heeft samen met een aantal andere stakeholders (IVBN, VGM NL, Kences en Forumvast) van meet af aan een aantal bezwaren geuit tegen het onderbrengen van gebouw gebonden installaties onder de Warmtewet.

Vastgoed Belang blijft erop aandringen dat verhuurders/eigenaren van gebouwen niet tot warmteleveranciers worden gerekend en daardoor opgezadeld worden met een hoop onnodige en kostenverhogende administratieve rompslomp!

Ook commercieel vastgoed moet in veel gevallen niet onder de Warmtewet vallen.

Acties Vastgoed Belang

In het verleden hebben wij aandacht gevraagd voor knelpunten in de Warmtewet. Met name op de werkingssfeer met de daarbij behorende administratieve lasten, de prijsstelling in gigajoules, de compensatieregeling en de doorlevering van stadsverwarming.

Juni 2015: ACTAL adviseert om verhuurders buiten Warmtewet te brengen

Volgens het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) moeten verhuurders van (commercieel) vastgoed met een (eigen) centrale warmtevoorziening per direct buiten de Warmtewet worden gebracht. ACTAL is een onafhankelijk adviesorgaan, dat zowel departementen als de politiek adviseert over de (administratieve) regeldruk die nieuwe wetgeving oplevert.

Lees meer>>

April 2015: Reactie Vastgoed Belang op Warmtevisie

Reactie Vastgoed Belang: "Kleine appartementencomplexen buiten Warmtewet laten vallen" Vastgoed Belang onderschrijft het uitgangspunt dat gebruik wordt gemaakt van de kansen voor het verduurzamen van de warmtevraag. Dit is een van onze bezwaren tegen de huidige warmtewet die juist verduurzaming in de weg staat.

Lees meer>>

April 2015: Kamerbrief Warmtevisie

Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland verbruiken is voor de warmtevoorziening. We verbruiken energie, met name gas, om onze huizen en gebouwen te verwarmen en om bedrijfsmatige en industriële processen mogelijk te maken. Het grote beslag dat de warmtevoorziening legt op ons energieverbruik, betekent ook dat verduurzamen en verminderen hiervan cruciaal is om de transitie naar een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren. Dit is des te urgenter gelet op de vermindering van de gaswinning en het afnemen van de gasvoorraden in Nederland, waarbij het kabinet zoveel mogelijk wil voorkomen dat de importafhankelijkheid vanuit politiek-instabiele regio's toeneemt om aan de toekomstige aardgasvraag te kunnen voldoen. In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen en verduurzamen van het warmteverbruik. Met deze warmtevisie wil ik dit proces verder versnellen en een omslag realiseren in de manier waarop we denken over onze warmtevoorziening. We moeten toe naar een gelijkwaardige positie van warmte naast aardgas en elektriciteit in ons energiesysteem. Daar zal ik met mijn beleid op sturen.

Lees hier de Kamerbrief van minister Kamp>>

December 2014: Leidraad Warmtewet

Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen en is deze vanaf 1 januari van kracht geworden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers. Basis daarvoor is het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA). Dit principe wordt gebruikt bij de levering van bv. (duurzame) warmte of koude en eventueel warm tapwater, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van een fictief bedrag dat de gebruiker ook kwijt zou zijn aan een gangbare, traditionele installatie.

De Warmtewet heeft gevolgen voor vastgoedbeleggers en verenigingen van eigenaren(VvE). Met deze leidraad willen we u inzicht geven in de gevolgen die de Warmtewet heeft voor de afrekening van de kosten die in het verleden doorgaans via de servicekosten werden verrekend.

Omdat wij een groot aantal vragen hadden met betrekking tot de uitvoering hebben wij overlegd met ambtenaren van het ministerie en de Autoriteit Consument en Markt om zo veel mogelijk antwoorden te krijgen. Wij hebben echter nog steeds een andere visie over gebouwgebonden installaties en hebben deze samen met IVBN, VGM NL, Kences en Forumvast aan de leden van de commissie EZ van de Tweede Kamer ter kennis gebracht in een brief van 9 juli 2014.

Deze leidraad is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van hetgeen tot 20 december 2014 bekend was, dus inclusief de brief van 7 juli 2014 van de minister van EZ aan de Tweede Kamer en het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014.

Omdat er nog steeds interpretatieverschillen zijn geven we die waar mogelijk ook aan. Door deze mogelijke interpretatieverschillen is de auteur niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de tekst of andere interpretatie door de ACM als toezichthouder.

Lees hier de complete Leidraad Warmtewet>>

Januari 2014

Wij zijn nog steeds in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer om de Warmtewet niet te laten gelden voor gebouwgebonden installaties.

Juli 2013

Op 7 juli stuurde de minister zijn brief met beantwoording van vragen met betrekking tot toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling naar de Tweede Kamer.

Voor Vastgoed Belang, IVBN, VGM NL, Kences en Vormvast was deze brief dermate teleurstellend dat wij ons op 9 juli met een eigen brief tot de Tweede Kamer hebben gericht.

Mei 2013

Op 1 mei is er op het ministerie van EZ een stakeholders bijeenkomst gehouden om nogmaals van gedachten te wisselen over ongewenste effecten/knelpunten van de warmtewet. Een van de belangrijkste zaken die daarbij aan de orde kwam was de compensatieregeling. Hiervoor werd als oplossingsrichting aangedragen om de gebouwgebonden installaties hiervan uit te zonderen. Iets dat wij volledig kunnen onderschrijven. Op onze opmerking om de gebouwgebonden installaties in zijn geheel buiten de werkingssfeer van de wet te houden werd niet ingegaan. Wij blijven er ons echter voor inzetten dat dit wel gebeurd.

Februari 2013

Op 5 februari heeft een vertegenwoordiging van IVBN, Kences, Vastgoed Belang, VGM NL en VvE Belang gesproken met drie beleidsambtenaren van het ministerie van Economische Zaken over de uitvoeringsproblemen van de warmtewet.

In een gesprek van twee uur toonde het ministerie begrip voor de knelpunten die zijn ingebracht, maar gaf duidelijk aan dat er geen wijzigingen in de wet worden aangebracht voordat de evaluatie over drie jaar plaats vindt. Ook is er geen bereidheid om deze evaluatie naar voren te halen. De uitgangspunten van meer dan tien jaar geleden blijven recht overeind staan en dat is dat gebruikers beschermd moeten worden tegen te hoge prijzen.  Daarbij is het ‘Niet meer dan anders'-principe het uitgangspunt.

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat er een groep warmteleveranciers is (VvE met individuele eigenaren) die tegen zichzelf worden beschermd én een groep kleine verhuurders (2-10 verhuureenheden in portiekwoning) die een administratieve last over zich heen krijgen zonder dat er aan de warmtelevering iets veranderd. Binnen de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde maximumprijs kan deze last worden meegenomen, maar de huurder zal hier niets van begrijpen. Voor hem is er niets veranderd en moet hij toch meer gaan betalen voor zijn warmterekening!

Pas bij de evaluatie kan dit worden meegenomen.

Het ministerie heeft ook aangegeven dat de technische en administratieve wijzigingen als gevolg van de Warmtewet financieel en technisch haalbaar dienen te zijn. Er dient op minimaal één plaats gemeten te worden in GJ. Als het niet mogelijk/haalbaar is overal aparte meters te plaatsen dan kan met een verdeelsleutel gewerkt worden.

Op 27 februari kregen we het officiële antwoordt op onze brief. Daarin was het standpunt van de ambtenaren wat afgezwakt en werd gemeld dat onze brief en de input uit het gesprek van 5 februari gebruikt zal worden bij een inventarisatie van knelpunten en aspecten waarbij meer duidelijkheid nodig is.

Januari 2013

Op 24 januari 2013 heeft Vastgoed Belang, mede namens IVBN, Kences, VGM NL en VvE Belang opnieuw een brief aan het ministerie van EZ geschreven met een aantal knelpunten nu manifest worden zoals bij de gebouwgebonden installaties.

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.