Home » Dossiers » STEP

STEP

Het Rijk heeft in het Energieakkoord afgesproken om €400 miljoen aan subsidie beschikbaar te stellen voor investeringen in energiebesparing in de gereguleerde huursector in de periode 2014 tot en met 2018. Deze subsidie is uitgewerkt in de Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (kortweg STEP). Na aftrek van de uitvoeringskosten van de regeling is er €395 miljoen beschikbaar voor subsidies.

Let op: Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

STEP

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

In totaal was er € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd.

Na het bereiken van het subsidieplafond komen de door RVO.nl ontvangen aanvragen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan wordt een deel van de aanvragen op de lijst mogelijk alsnog toegekend. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht.

Lees de oproep van Cees Jonker: Minder dan 50 verhuureenheden in bezit? Vraag STEP-subsidie aan! >>

Voorfinanciering

Verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens (€710,68 per maand) konden een subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun woningen. Deze maatregelen moest een verhuurder uitvoeren in de periode 2014-2017. Het Rijk betaalt de subsidies uit in 2018 en 2019. De aanvrager betaalt de investering zelf en ontvangt na realisatie de subsidie als tegemoetkoming.

Labelstappen

Een aanvrager moet minimaal drie labelstappen realiseren. Daarbij geldt dat het eindresultaat voor woningcorporaties minimaal label B oplevert en minimaal label C voor woningen van particuliere verhuurders. De verhuurder meldt bij de aanvraag hoeveel labelstappen hij met de subsidie wil realiseren. Hoe hoger het aantal labelstappen is dat wordt gerealiseerd, hoe hoger de subsidie is die per woning wordt verstrekt.

Met de STEP wil de overheid de slechtere labels (G t/m D) laten verdwijnen. Bij deze regeling geldt dat labelstappen die een woning tot boven label A brengen (A+, A++), geen extra subsidie opleveren.

Subsidiebedragen

Afhankelijk van het aantal labelstappen dat wordt gemaakt, zijn de subsidiebedragen per woning:

subsidiebedragen

Wijzigingen in de regeling

Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van € 7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van € 10 miljoen per aanvrager.

Omdat de subsidie wordt bepaald aan de hand van de te maken labelstappen, dient voor de renovatie een actueel (opnamedatum niet ouder dan een half jaar) label van de woning te zijn geregistreerd in de landelijke labeldatabase. Na de renovatie registreert de verhuurder de nieuwe energieprestatie van de woning in deze database. Het bereikte verschil is bepalend voor het subsidiebedrag per woning.

De verhuurder moet binnen 24 maanden vanaf het moment van subsidieverlening de beoogde energiebesparing realiseren. Een verhuurder kan per woning slechts eenmaal subsidie aanvragen, ook als een eerdere subsidieaanvraag is afgewezen of niet op tijd is gerealiseerd.

Aanvraag STEP-subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over de wijzigingen in de STEP-regeling en voor het aanvragen van de STEP-regeling vindt u op www.rvo.nl/step.

Let op! Transformatie van gebouwen naar huurwoningen

Het transformeren van gebouwen naar huurwoningen komt niet in aanmerking voor de regeling. De woonvoorziening moet al voor de aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Het gaat om bestaande huurwoningen. Utiliteitsbouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, komen niet in aanmerking voor STEP-subsidie omdat dit geen bestaande huurwoningen zijn.

Wilt u een gebouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken, transformeren? Kijk op Transformatie voor meer informatie en mogelijke subsidies.

Voor de officiële tekst van de regeling zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-17264.html.

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.